Podmínky členství

Členství

Členství v Asociaci českého tradičního obchodu je dobrovolné. Členem Asociace se může stát každá právnická, či fyzická osoba, podnikající v oblasti maloobchodu, jejíž základní kapitál je výhradně českého původu, sídlo a místo podnikání je na území České republiky a členové statutárního orgánu jsou občané ČR. Podmínkou dále je, že tato právnická osoba není v úpadku a není vůči ní vedena exekuce.

Členský příspěvek činí min. 50.000,- Kč a max. 100.000,- Kč ročně. O konkrétní výši rozhoduje představenstvo. Členství vzniká rozhodnutím představenstva, na základě zaslané písemné žádosti o členství – viz Přihláška.

 

Přidružené členství

Chcete-li podpořit činnost AČTO a souhlasíte-li s jejími cíli, pak se můžete stát také jejím přidruženým členem a to v případě, že jste buď dodavateli maloobchodu (případně velkoobchodu) členů, případně dalšími právnickými osobami, podnikajícími, či nepodnikajícími fyzickými osobami, podporujícími činnost Asociace. Formou toho členství se můžete do jisté míry podílet na činnosti AČTO a jste oprávněni se účastnit jednání členské schůze, avšak bez hlasovacího práva. Bližší vymezení práv a povinností přidruženého člena je stanoveno v písemné dohodě uzavřené mezi Asociací a přidruženým členem.

Vklad přidružené osoby je 10.000,- Kč až 50.000,- Kč a jeho výše bude diferencována dle ročního obratu žadatele.

Více viz Dokumenty ke stažení – Stanovy.